Skip Menu

صفحه اصلی > اخبار دوشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٤ :: ١١:٢٨

آگهي فراخوان مناقصه عمومي امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه ياسوج

دانشگاه ياسوج در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي کشور امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به شرکتهای واجد صلاحیت که مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی باشد واگذار نماید، متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 19/5/94 لغایت چهارشنبه 28/5/94 با در دست داشتن یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 (درآمدهای اختصاصی دانشگاه یاسوج) نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس یاسوج- خيابان پاسداران - سازمان مركزي دانشگاه - ساختمان شماره 2 دفتر معاونت اداری و مالی (آقای رحمان حسین زاده) مراجعه نمایند و اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 31/5/94 تحویل و رسید دریافت نمایند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي                     امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه ياسوج

 

دانشگاه ياسوج در نظر دارد به استناد آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي کشور امور مربوط به تهیه، پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به شرکتهای واجد صلاحیت که مورد تایید مراجع ذیصلاح قانونی باشد واگذار نماید، متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 94/5/19 لغایت چهارشنبه 94/5/28 با در دست داشتن یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 (درآمدهای اختصاصی دانشگاه یاسوج) نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس یاسوج- خيابان پاسداران - سازمان مركزي دانشگاه - ساختمان شماره 2 دفتر معاونت اداری و مالی (آقای رحمان حسین زاده) مراجعه نمایند و  اسناد و مدارک تکمیل شده را حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/5/31 تحویل و رسید دریافت نمایند.

سایر  شرایط مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1.        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1,200 میلیون ریال (یک میلیارد و دویست میلیون ریال) که الزاما بایستی ضمانتنامه معتبر بانکی باشد.

2.        مبلغ برآورد برای هر پرس ناهار و شام به مبلغ 44200 (چهل و چهار هزار و دویست)ریال و صبحانه برای هر هفته 63200 (شش صد و سه هزار و دویست) ریال می باشد، آمار تقریبی ناهار و شام روزانه حدود 2200 نفر  و صبحانه برای یک هفته حدود 300 وعده می باشد البته ملاک پرداخت آماری می باشد که یک روز قبل (با توجه به روزهای کارکرد) از طرف معاونت دانشجویی به شرکت اعلام می شود و هزینه ها صرفا به میزان اعلام شده پرداخت می شود.

3.        به پیشنهادات مخدوش یا مشروط مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4.        متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در سه پاکت دربسته که به ترتیب شامل: پاکت الف: حاوي مستندات مؤيد توانمنديهاي کاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط - پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش قرارداد مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات عمومي به مهر مناقصه گر. - پاکت ج: نامه رسمي ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شرکت در مناقصه تحویل نمایند.

ضمنا کلیه پاکت های بالا در یک پاکت کلی در بسته و  لاک مهر شده ارائه شوند.

5.        وعده شام به صورت دو منو ارائه می گردد.

6.        ارائه گواهی انجام کار مشابه حداقل دو مورد الزامی است که بایستی در پاکت الف ارائه شوند.

7.        امکانات موجود در حد ضرورت می باشد که متقاضیان می توانند از نزدیک و حضوری بازبینی نمایند.

8.        زمان بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 94/6/2 ساعت 10 صبح دفتر معاون اداری و مالی می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

9.        دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10.    مالیات برارزش افزوده بر عهده کارفرما (دانشگاه یاسوج) می باشد.

11.    مدت انجام کار از تاریخ  94/6/21 لغایت 95/4/5  می باشد (با توجه به روزهای کارکرد براساس تشخیص دانشگاه).

12.    هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

13.    فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir  نيز قابل دسترسي مي باشد.

 

دانشگاه یاسوج