چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٤ :: ١٢:٣٦
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای / عملیات اجرایی تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد عملیات اجرایی تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرائط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای /  عملیات اجرایی تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه یاسوج

 

  

دانشگاه یاسوج در نظر دارد عملیات اجرایی تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرائط واگذار نماید.  


ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ تقریبی برآورد

 (ریال )

مبلغ تضمین

       (ریال)            

مدت پیمان

 

1

 

تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی و ورزشی (استخر) دانشگاه

 

 

18 (هجده) میلیارد ریال بر اساس فهرست بهای سال 1394

 

1/800/000/000

 

مدت اجرا 12 ماه و محل اجرا شهر یاسوج در پردیس دانشگاه می ­باشد.

                                                  

 

                              

1-      دریافت اسناد: اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ1394/02/30 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1394/03/10از طریق امور قرار دادهای معاونت برنامه ریزی و توسعه با ارائه معرفی نامه شرکت به فروش می رسد.

2-      آخرین مهلت تسلیم پشنهادها:  پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1394/03/11میباشد.

2- تاریخ گشایش اسناد مناقصه : ساعت 14 روز سه شنبه به تاریخ1394/03/12میباشد.

3-      شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

4-      رشته و رتبه پیمانکار: پیمانکاران دارای صلاحیت رتبه سه رشته ابنیه و رتبه چهار رشته تأسیسات

5-       کلیه هزینه های آگهی روزنامه مربوط به پروژه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

6-      متقاضیان جهت دریافت هر یک ازاسناد مناقصه میبایست مبلغ1/500/000ریال به حساب7875940264 بنام در آمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز و اصل فیش را ارایه نمایند.

7-      مناقصه گران جهت هرگونه سؤال و هماهنگی می­توانند با شماره تلفن 33229592-074 امور قرار دادهای دانشگاه با آقای فرزاد احمدی تماس حاصل نمایند.

8-      محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی دانشگاه 

9-       نوع قرارداد:  به صورت سر جمع (بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه وتاسیسات مکانیک و برق سال1394)

9-  نشانی محل تسلیم اسناد تکمیل شده توسط متقاضیان: مناقصه گران می بایست پاکات اسناد و مدارک خود را به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج ساختمان شماره 2 تحویل و رسید دریافت دارند.

 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه یاسوج