دوشنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٤ :: ١٢:٤٨

مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه یاسوج به استناد آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی در نظر دارد عملیات اجرای عملیات محوطه سازی کتابخانه دانشگاه را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

                                                          

مناقصه عمومی یک مرحله ای  دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج به استناد آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی در نظر دارد عملیات اجرای  عملیات محوطه سازی کتابخانه   دانشگاه را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار:

1- عنوان مناقصه : پروژه محوطه سازی کتابخانه  

2- محل اجراي كار: یاسوج- دانشگاه یاسوج جنب کتابخانه مرکزی دانشگاه  

3-مبلغ برآورد كار به ريال       ۵,۵۰۰,۵۸۶,۵۵۵           ريال

4-مدت اجراي كار: 4 ماه   

5- نوع قرارداد:  فهرستی بر اساس فهرست سال 94         (بر اساس فهرست بهای پایه رشته ابنیه وتاسیسات مکانیک و برق سال 1394)

6-كار فرما: دانشگاه یاسوج

7-دستگاه نظارت: اداره نظارت دانشگاه ( مشاور و ناظرین معرفی شده از طرف دانشگاه)

8-دستگاه مناقصه گزار:  دانشگاه یاسوج

9-مبلغ تضمين شركت در مناقصه.550.000.000 ریال  ( بر اساس آیین نامه معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ) که می بایست ضمانت نامه بانكي باشد . چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه  نيز قابل قبول خواهد بود، مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه برآن ضمانتنامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول، تنظيم شود. تمديد مدت ضمانتنامه نبايد توسط پيمانكار انجام گيرد، بلكه تمديد مدت ضمانتنامه فقط مي بايست توسط كار فرما قابل انجام باشد. بديهي است در صورت عدم رعايت مورد ذكر شده، ضمانتنامه بانكي قابل قبول نبوده و باطل اعلام ميگردد.

10-  اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري روز سه شنبه مورخ 15/2/ 1394  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 27/2/1394 از طریق اداره نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه  با ارائه معرفی نامه شرکت به فروش ميرسد.

11- کلیه اسناد می بایست ممهور به مهر شرکت و امضای فرد تعهد اور باشد.

12-پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست مناقصه گران در صورتي كه مايل به مشاركت در اين مناقصه نيستيد مراتب را تا ساعت 12 وقت اداري اداري روز یک شنبه مورخ
  27 /2/ 94  به دستگاه مناقصه گزار کتبا " اطلاع دهيد.

13- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها، ساعت 14 یک شنبه مورخ 27/2/1394 ميباشد.

14- نشاني محل تسليم پيشنهادها: یاسوج- خيابان پاسداران - سازمان مركزي دانشگاه ساختمان شماره 2 دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد.

15-در صورتي كه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظر گرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد   نموده ايد و هنوز به معاونت راهبردي رياست جمهوري اعلام نشده، از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز شما تجاوز مي نمايد مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پيمانكاران معونت راهبردي رياست جمهوري  اطلاع دهيد. در اين حالت مشاركت شما در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور ميباشد. در صورتي كه مراتب فوق را رعايت نكرده و به تسليم پيشنهاد مبادرت نماييد، پيشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال از فهرستهاي معاونت راهبردي رياست محترم جمهوري حذف و از ارجاع كارها محروم خواهيد گرديد.

16-تمام اسناد مناقصه به ترتیب :

پاکت الف- حاوی مستندات و موید توانمندیهای کاری و تخصصی مناقصه گر(پیمانکار)  و  سوابق مربوطه

پاکت ب- حاوی اسناد و قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر ( بند 29 نيز رعايت گردد.)

پاکت ج- نامه رسمی ممهور به مهر منماقصه گر با ذکر قیمت پیشنهادی و انالیز قیمت و ضمانتنامه شرکت در مناقصه

17-پيشنهادهاي واصله در ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ  29/2/94 در كمسيون مناقصه باز و خوانده  مي شود.

18-دستگاه مناقصه گزار در رد یک یا تمام پيشنهادها مختار است، برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس  آيين نامه تعيين برنده مناقصه، آيين نامه معاملات دولتي و ديگر مقررات تعيين ميشوند.

19-هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند، طبق ماده 56 آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

20-رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه، مشاركت در مناقصه و رعايت مهلتهاي مقرر به معاونت راهبردي رياست جمهوري  اعلام ميشود تا با پيمانكاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود.

21-ميزان و نحوه پيش پرداخت مصوبه شماره 10729/ت 26590 ه  مورخ 1/4/81  هيئت محترم وزيران ميباشد.

22-ساير شرايط، تابع ائين نامه مالي و معاولاتي دانشگاه  و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  ميباشد.

23- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکات با تاييد اعضائ كميسيون مناقصه دستگاه آزادخواهد بود.

24- كليه كسورات قانوني از جمله بيمه ، ماليات به عهده برنده مناقصه است .

25-شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

26-هزینه انتشار آگهی به عهدی برنده مناقصه خواهد بود.

27- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست مبلغ 000/800 ریال به حساب7875940264 بنام در آمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز واصل فیش آن را ارایه نمایند.

28- ارجاع كار به پيمانكاران ساختماني و يا تأسيساتي از طريق مناقصه منحصراً از آخرين فهرست كلي و يا فهرست خاص مربوط كه سازمان نظام فنی واجرایی  طبق آئيننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران ساختماني و تأسيساتي تهيه مي كند استفاده میشود.

29- در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 10 روز به استثناء ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله معادل 5% درصد قيمت پيشنهادي اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابلاغ ميگردد . اگر نفر دوم هم به ترتيب فوق اقدام ننمايد سپرده وي نيز به نفع واحد مناقصه گذار ضبط خواهد شد .

30- رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف نوشته شود  در صورت مغایرت در ارقام عددی و حروفی و یا مخدوش بودن  پیشنهاد شرکت مردود شناخته خواهد شد.

31- مناقصه گزار حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد مراتب اعلام خواهدشد و در صورتيكه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد در غیر اینصورت استرداد پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه میسر نمی باشد.

32- پیمانکاران برنده در مناقصات دانشگاه موظف به ثبت نام در سامانه ساجارمیباشند، در غیر اینصورت انعقاد قرارداد با آنان مقدور نخواهد بود.

34- تلفن های تماسی که از سوی  شرکتهای طرف قرارداد در مدارک خود اعلام می نمایند می بایست در 24 ساعت شبانه روز قابل ارتباط باشند چنانچه بنا به ضرورت در امر ارتباط تلفن های مذکور خاموش و یا مسدود باشد بعنوان اخطار در پرونده شرکت درج خواهد شد.

35- با توجه به نحوه قرارداد بر اساس فهرست بها مقادیر براساس فهرست بهای سال 94 بوده و کلیه مقادیر فهرست بها سال 94 منضم به پیمان محسوب خواهد شد. - دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.

توجه: به این پروژه هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوتی پرداخت نخواهد شد. مبنای پرداخت ها بر اساس صورت وضعیت تهیه شده از مقادیر صورت جلسات و دستور کارها و قیمت های برآورد و فهارس بهای سال 94 (کلیه رشته ها) می باشد.


                                                                         دانشگاه ياسوج