شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٤ :: ٠٩:٤٣

آگهي فراخوان مناقصه عمومي نگهداري فضاي سبز دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي مربوط به نگهداري فضاي سبز در دانشگاه ياسوج

آگهي فراخوان مناقصه عمومي  نگهداري فضاي سبز دانشگاه ياسوج

دانشگاه ياسوج به استناد آئين نامه  مالي معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي کشور در نظر دارد امور مربوط به امور فضاي سبز شامل (نگهداري، كاشت چمن و آبياري و...)را به صورت حجمي از طريق مناقصة عمومي به شركت هاي خدماتي واجد صلاحيت که مورد تأييد ادارةكل كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و داراي ظرفيت هاي مناسب جهت واگذاري کار باشند واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي واجد شرايط دعوت مي شود ضمن واريز مبلغ 500000(پانصد هزار) ريال به حساب شماه 7875940264 بنام درآمد اختصاصي نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ياسوج جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ شنبه 1394/2/8 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه1394/2/22 در تايم اداري از ساعت 7.30  لغايت 15.30 به آدرس ياسوج سازمان مرکزي دانشگاه ،جنب بهزيستي ،ساختمان شماره 2 ، طبقه اول، دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه مراجعه و اسناد و مدارک مربوط را دريافت و سپس پاکات و پيشنهاد قيمت و ساير مدارک و مستندات قانوني ذيربط را در پاکت در بسته و لاک و مهر شده  با رعايت موارد ذيل تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 22/2/1394تحويل و رسيد دريافت نمايند.

1- تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 1394/3/2 در دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه مي باشد. نمايندگان قانوني شرکتها با ارايه معرفي نامه معتبر مي توانند حضور داشته باشند.

2- دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به مدارك شركتهايي كه فاقد مجوز و صلاحيت كار از سازمانهاي ذيربط فوق الذکر باشند يا مدارك آنها ناقص و يا مخدوش و مشروط باشد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت هايي مي توانند در مناقصه شركت و پيشنهاد قيمت دهند كه داراي توان مالي جهت پرداخت حداقل دو ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشند و مستندي از گردش عمليات مالي شرکت ها در يکسال گذشته که نشان دهنده توان پرداخت شرکت مي باشد را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

5-شرکت کنندگان مکلفند مبلغ 300000000(سيصد ميليون)ريال ضمانت نامه بانکي معتبر به عنوان تضمين شرکت در مناقصه در پاکت ج ارايه نمايند.

6- هر گاه مشخص گردد كه در پيشنهاد قيمت تباني انجام گرفته باشد، تباني كنندگان از مناقصه حذف خواهند شد.

7- لازم است کليه شرکت کنندگان واجد شرايط گزارش مستندي از سوابق کار قبلي خود را به ضميمه اسناد و مدارک ارايه نمايند.

8- فراخوان مناقصه همزمان در سايت دانشگاه به آدرس www.yu.ac.ir نيز قابل دسترسي مي باشد.

9- مبلغ پايه دانشگاه به طور تقريبي جهت امور ياد شده از تاريخ1394/1/1لغايت 1394/12/29 به مبلغ 1500 ميليون  ريال مي باشد.

10- هزينه چاپ و درج آگهي هاي مربوط به عهدة برندة مناقصه مي باشد.

11- بکار گيري نيروهاي حال حاضر دانشگاه در اولويت مي باشد.

12- متقاضيان بايستي پيشنهادهاي خود را در پاکت دربسته که مجزا به شرح ذيل مي باشند تحويل دانشگاه نمايند.

پاکت الف: حاوي مستندات مؤيد توانمنديهاي کاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط

پاکت ب: حاوي اسناد قبول و پذيرش قرارداد مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات عمومي به مهر مناقصه گر.

پاکت ج: نامه رسمي ممهور به مهر مناقصه گر و با ذکر قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شرکت در مناقصه

       امور عمومي دانشگاه ياسوج