دانشگاه یاسوج در سال 1362 با نام آموزشکده فنی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز فعالیت خود را در ساختمان تربیت معلم دخترانه کوثر یاسوج آغاز نموده و در سال 1372 با ایجاد و راه اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج وابسته به دانشگاه شیراز تغییر نام یافت، پس از آن در سال 1374 تبدیل وضعیت آن به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی مورد موافقت قرار گرفت و سرانجام در سال 1375 این مجتمع رسماً فعالیت خود را مستقل از دانشگاه شیراز ادامه داد. سپس به منظور رشد ، توسعه و تعالی آموزش عالی در منطقه و استان تلاش های فراوانی صورت گرفت تا اینکه در اول خرداد78  تبدیل وضعیت قطعی مجتمع آموزش عالی یاسوج به دانشگاه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و سرانجام در سال 1378 رسماً به دانشگاه یاسوج ارتقا یافت .
در حال حاضر ، حدود 6000 دانشجو در 30 رشته کارشناسی و 45 رشته کارشناسی ارشد و 19 رشته دکترا در 6 دانشکده به تحصیل در این دانشگاه مشغول هستند .رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون

مهندس پیروز زمان خان ( 62تا65)

مهندس فراشیانی ( 65 تا 66 )

مهندس سیروس جواد پور ( 66تا 68 )

مهندس سید حسین افضلی ( 68 )

مهندس اصغر لشنی زادگان ( 68  تا 72 )

دکتر محمود پاکشیر (72 تا 74 )

مهندس سید حسین افضلی (74 تا 75 )

مهندس موسوی ( 75 تا 76 )

 دکتر علی ابطحی  ( 76 تا 77)

 دکتر محسن عسکریان ( 77 تا 84 )

 دکتر اردوان ارژنگ ( 84 تا 92 )

دکتر شاپور رمضانی (92 تا 94)

دکتر محمود رضا رحیمی (94 تا ادامه دارد)