Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٠٤ بهمن ١٤٠٠

پیام مدیر: به سایت اداره کل ریاست دانشگاه یاسوج خوش آمدید

وظایف دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه یاسوج

 

1- تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکردها برای واحد های مختلف بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه

2- ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین کننده

3- ارزشیابی علمی اساتید بر اساس شاخص های تعریف شده در سیستم گلستان

4- ارزیابی کارکرد گروهها و دانشکده ها و واحدهای ستادی

5- حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروهای آموزشی و همچنین خود ارزیابی اعضای هیات علمی و کارکنان

6- تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت

7- اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

8- ایجاد هماهنگی با واحد های مختلف دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز

10- هماهنگی و تعامل بیشتر با سایر ارگان های نظارتی استان

11- پیگیری ارزیابی های انجام شده و براورد میزان اثربخشی آنها 

12- نظارت و ارزیابی مستمر آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...موسسات آموزش عالی استان و تدوین و تبیین نقاط ضعف و قوت آنها و ارایه گزارش به دفتر نظارت و ارزیابی وزارت مطبوع، رییس هیآت نظارت استانی و روسای موسسه مربوطه